Vår politik

Kalixpartiets grundideologi utgår från de demokratiska värderingarna om jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Kalixpartiets ändamål är att tillvarata kalixbornas kommunala intressen och att informationsmöten ska anordnas för att åstadkomma bättre kontakt mellan innevånarna och politikerna.

Vi vill:

- Att det ska finnas en valfrihet inom äldreomsorgen. Bygga ut äldreomsorgen med fler trygghetsboenden. Vi vill även jobba för att sänka pensionärernas kostnader i samhället.

- Stoppa nedskärningarna av lasarettet. Öppna upp för privata aktörer att hyra in sig i landstingets lokaler. Detta skulle vara ett lyft för Kalixkommun.

- Att hemlösas situation i Kalix ska lösas. Alla ska ha rätt till bostad. Kommunen behöver bygga fler lägenheter till rimliga hyrespriser.

- Se över konsultarvodena och använda den kompetens vi redan har inom kommunen.

- Stärka näringslivsklimatet och få till stånd ännu fler nyetableringar.
- Bygga ut cykelvägar till Risögrund och Karlsborg.

- Stödja en aktiv landsbygdsutveckling och stötta aktiva byaföreningar. Öronmärkta pengar till byaföreningar.

- Främja lokala föreningar för att de ska kunna bedriva verksamhet i byarna.

- Jobba för ett rikt kulturliv, och främja föreningar som kan erbjuda kulturella aktiviteter till kommunmedborgarna, särskilt för barn och ungdomar. Det finns fler fritidsintressen än idrott.

- Göra skärgården lättillgänglig för alla.

- Främja verksamheter som jobbar för ökad integration- Vi vill arbeta för fri barnomsorg i Kalix.

- Ha en trygg och stimulerande skola och barnomsorg där det finns tillräckliga resurser så att alla barn klarar godkända betyg.

Införa ett ungdomsråd för att ge ungdomarna inflytande i utvecklingen av kommunen.

- Fortsätta med kostnadsfri lokaltrafik inom Kalix kommun under sommaren för ungdomar.

- Motverka den eskalerande drogsituationen i kommunen, vi vill införa ett bra preventivt arbete redan i skolorna och ge mer information till föräldrarna angående drogsituationen i kommunen.