Motion - Cykelväg Bredviken - Karlsborg

08.03.2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 81(83) Sammanträdesdatum
KALIX KOMMUN
2018-11-12
Kommunstyrelsen

§ 208 Dnr 2018-00299
Motionssvar - Cykelväg Bredviken - Karlsborg
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beskrivning av ärendet Aimo Suomela (KXP) föreslår i motion den 2 maj 2018 följande:
"Allt fler börjar att cykla till och frånjobbet. Billerud I Karlsborg sysselsätter många som cyklar från och till arbetet. Många utav dessa bor I tätorten och har en utmärkt cykelväg till Bredviken där den sedan slutar. Från E4;an till Risön och vidare till Karlsborg är vägen smal och det är förenat med livsfara att cykla efter den vägen. I dessa tider borde kommunen verkligen uppmuntra medborgarna att använda cykeln istället för att ta bilen till jobbet både för miljöns skull och den egna hälsan. Vii Kalixpartiet vill att kommunen lyfter fram behovet av cykelväg till Trafikverket och börjar projektera för cykelväg från vägskälet i Bredviken till Karlsborg".
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2018, § 119, beslutat lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 25 september 2018, § 122, att Kalix kommun lyfter ständigt behov av gång- och cykelvägar längs statliga vägar med Trafikverket och som inspel till Länstransportplanen. För sträcka som efterfrågas finns inte denna med i Trafikverkets planering under närmsta programperioden. Kommunfullmäktige har 18 juni 2018 beslutat om budget för 2019.
I investeringsbudget för samhällsbyggnadsnämnden har medel avsatts för att bygga GC (gång- och cykelväg) från Infart vid E4/Risön till Risön. Projektering av detta påbörjas under hösten 2018. Under 2018 byggs en belyst gång- och cykelväg längs E4 från infart E4/Bredviken till Infart E4/Risön vilket ger en helhet för både arbets/studiependling och rekreation.
Gång- och cykelplanen för Kalix kommun håller för närvarande på att revideras. I den kommer även fortsättning Risön-Karlsborg finnas med som ett fortsatt behov bland flera i det planerings-underlag som lyfts till Trafikverket samt som underlag till kommunala beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag Motion från Aimo Suomela (KXP) den 2 maj 2018. Kommunfullmäktiges protokoll, § 119/18. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 122/18.